Màster oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

El Màster en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals (MST), impartit per l’Institut Mediterrani d’Estudis de Protocol, és un programa oficial de postgrau orientat a l’àmbit científic i professional que té com a fi donar corpus i competència a l’exercici dels professionals i investigadors en l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

L’alumne podrà triar la modalitat d’estudis que millor s’adapte a les seues necessitats, a distància o presencial. Ambdues modalitats segueixen el mateix pla d’estudis i persegueixen els mateixos objectius, dotant l’alumne amb les mateixes competències.

Els nostres programes, de formació teòrica i entrenament pràctic, estan orientats al desenvolupament de les aptituds necessàries perquè els professionals de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals siguen creadors de valor en les institucions públiques i les corporacions privades.

A més de proveir coneixement teòric, per a aquells que trien la branca professional, el MST ofereix oportunitats de pràctiques professionals amb què complementar la formació dels alumnes de manera experiencial, de manera que coneguen de primera mà quines són les competències pròpies del seu lloc.

 • Director: Juan Antonio Sánchez
 • Tipo de título: Máster Oficial
 • Modalitat: Presencial o a distància
 • Lloc: Sei IMEP Alacant
 • Inici: Octobre
 • Duració: 1 any
 • Preci: Distància: desde 466,67€/mes (finançament sense interessos fin 12 mesos)

  Accepte la política de privacitat

  Eixides Laborals

  Event Manager

  Event Manager

  Director/Cap de Protocol

  Director/Cap de Protocol

  Director de Comunicació

  Director de Comunicació

  Gerència d'Espais per a Esdeveniments

  Gerència d'Espais per a Esdeveniments

  Altres Eixides Laborals

  • Tècnic en Relacions Institucionals, assumptes públics i lobby.
  • Cap/Director de Gabinet
  • Gestor d'Esdeveniments Esportius, Culturals, Conferències, Fires
  • Tècnic de Producció/Coordinador de Producció
  • Consultor/Assessor de Protocol i Organització d'Actes
  • Responsable de Relacions Institucionals
  • Organitzador de Congressos
  • Consultor de Protocol

  Pla d'Estudis

  ObligatorisOptativesTreball final de màsterTotal
  42 créditos ECTS6 créditos ECTS12 créditos ECTS60 créditos ECTS
  Matèria Relacions Institucionals

  Asignatura: RELACIONS INSTITUCIONALS, LOBBY I ASSUMPTES PÚBLICS

  Docent: Paco Sanjuan - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: CONTEXT POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL

  Docent: Virgilio Candela - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS
  MATÈRIA PROTOCOL

  Asignatura: Protocol Institucional

  Docent: Mª Del Carmen Portugal - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Protocol Internacional i Protocol a l'empresa. El seu paper en la Diplomàcia Pública i Diplomàcia Corporativa.

  Docent: Juan Antonio Sánchez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS
  MATÈRIA HABILITATS DIRECTIVES

  Asignatura: HABILITATS COMUNICATIVES, EMPOWERMENT I LA MARCA PERSONAL

  Docent: Miguel Molina - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS
  Matèries Opció Itinerari Empresa

  Asignatura: Pràctiques en empreses

  Docent: Paula González - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Treball Fi de Màster

  Docent: Juan Antonio Sánchez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 12 ECTS
  Matèria Opció Itinerari Recerca

  Asignatura: Noves Tendències d'Investigació en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

  Docent: Juan Antonio Sánchez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Treball Fi de Màster

  Docent: Juan Antonio Sánchez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 12 ECTS
  Matèria Organització d’Esdeveniments

  Asignatura: Els esdeveniments generadors de valor en la creació, gestió i comunicació de marques relacionals

  Docent: Juan Antonio Sánchez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Gestió integral d'esdeveniments. La generació d'idees i la creativitat aplicada a l'organització d'esdeveniments

  Docent: Carlos Garulo - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Esdeveniments turístics i marques destí: estratègia, disseny i producció

  Docent: Mª José Cerdá - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Innovació aplicada, disseny i gestió de projectes en màrqueting d'esdeveniments i comunicació

  Docent: Miguel Ángel Bango - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Informació sobre el Títol

  Accés

  Tal com estableix el RD 1393/2007:

  1. Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

  2. Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió de l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

  Admissió

  Per a l’admissió d’estudiants es valorarà:

  1) Adequació de la titulació a les àrees de coneixement del Màster. Tindrà un pes total del 30% de la valoració final.

  2) Expedient acadèmic personal. Tindrà un pes total del 10% de la valoració final. En ell es tindran en compte les qualificacions en la llicenciatura o en el grau.

  3) Curriculum vitae. Tindrà un pes total del 10% de la valoració final.

  4) Activitats de caràcter científic‐professional que s’adeqüen al pla d’estudis proposat en el Màster. Tindrà un pes total del 20% de la valoració final.

  5) Sol•licitud explicativa: Tindrà un pes total del 30% de la valoració final. Es tindran en compte tant la motivació de l’aspirant per a cursar el Màster, com l’ajust de les seues expectatives amb les exigències per a la consecució del mateix.

  Nombre de places oferides: 30

  Els requisits d’accés i admissió seran avaluats per un Comitè d’Admissió d’Estudiants que estarà format per Cap d’Estudis, Direcció del Màster i Secretaria, els qui elaboraran un llistat d’admesos, exclosos i llista d’espera.

  El Pla d’Estudis del Màster Oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals té una durada de 60 crèdits, repartits en dos semestres.

  D’aquests 60 crèdits, 42 corresponen al primer semestre, dedicats a l’aprenentatge i estudi d’habilitats professionals i a les matèries més tècniques relatives a l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

  En els 18 crèdits restants, l’estudiant podrà realitzar pràctiques en l’empresa o el pràcticum de recerca ja siga per l’orientació professional o investigadora que seleccione, i la realització del Treball Fi de Màster.

  El programa del Màster consta de 3 mòduls: Obligatori, Específic i Aprofundiment.

  Mòdul Obligatori

  Aquest mòdul conté les habilitats socials i professionals avançades per a la formació del director d’equips d’alt rendiment, Organitzador d’Esdeveniments o responsable de Protocol i Relacions Institucionals en l’exercici de les seues funcions. Són continguts fonamentals de formació per a l’estudiant que li permeten acostar-se amb competència a l’exercici professional que requereix aquest Màster. Fa referència a la matèria de caràcter obligatori denominada Habilitats Directives.

  Mòdul Específic

  Aquest mòdul conté els coneixements específics en matèria d’Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals. Es divideix en tres matèries amb un total de 35,5 crèdits: Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals, que corresponen als continguts propis de les ja esmentades. Aquestes matèries es desenvolupen en el primer semestre.

  Mòdul Aprofundiment

  Dóna l’oportunitat a l’estudiant d’optar a una orientació professional del seu Màster, oferint-li pràctiques en empreses, o una orientació Investigadora, amb la possibilitat de realitzar una matèria amb caràcter investigador. En ambdues, l’estudiant haurà de desenvolupar la matèria Treball Fi de Màster. El total de crèdits ECTS que haurà de superar l’estudiant serà de 18.

  Nota: La llengua utilitzada en el procés formatiu serà el castellà.

  L’estudiant posarà en valor els coneixements adquirits durant el MST a través de la realització d’una proposta d’Organització d’Esdeveniments, Protocol o programa de Relacions Institucionals.

  El TFM s’avaluarà a través d’una prova oral i pública una vegada s’haja superat, almenys, el 75% dels crèdits del Màster.

  L’alumne serà tutelat per docents del Màster i el projecte serà defensat davant una comissió avaluadora que determinarà la direcció del Màster. La presentació i defensa del projecte, juntament amb la superació dels mínims exigibles, serà condició necessària per a obtenir el títol.

  S’ofereix un ampli nombre de temàtiques variades per a poder satisfer les necessitats dels alumnes. Les diferents temàtiques o línies de recerca oferides perquè els estudiants realitzen el TFM estaran d’acord amb el desenvolupament curricular triat durant el període docent.

  El TFM suposa 12 crèdits ECTS dins del pla d’estudis d’aquesta Titulació Oficial de postgrau.

  Competències Generals

  • Desenvolupar la capacitat d’organització, planificació i presa de decisions.
  • Formar als estudiants en el desenvolupament de capacitats directives professionals.
  • Adquirir coneixements relacionats amb el lideratge i la negociació que ajuden a gestionar equips de treball multidisciplinaris.
  • Adquisició de coneixements teòrics-pràctics que milloren el desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment.
  • Capacitat analítica i crítica per a definir accions i situacions protocol·làries que no afavorisquen la bona interrelació entre diferents institucions
  • Capacitat per a innovar en el desenvolupament de noves línies, esdeveniments i productes.
  • Coneixement de les modernes eines audiovisuals relacionades amb la producció d’esdeveniments.
  • Capacitat de comunicació oral i escrita dels coneixements adquirits
  • Capacitat per a arreplegar, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements.
  • Coneixement adequat de les administracions, empreses, institucions, organismes públics i organitzacions en general, reglamentacions i procediments necessaris per a la realització d’esdeveniments i altres activitats relacionades amb el Protocol i les Relacions Institucionals.

  Competències Específiques

  • Capacitat per a identificar i conèixer els problemes propis de la gestió integral d’esdeveniments i aplicar i desenvolupar solucions i idees originals per a solucionar els mateixos.
  • Mostrar un sentit crític raonable i curiositat intel·lectual sobre les noves estratègies sorgides per a l’establiment del bon enteniment entre organitzacions.
  • Capacitat per a millorar les habilitats i recursos professionals dirigits al desenvolupament i innovació de les corporacions.
  • Capacitat per a conèixer l’estat actual de la recerca en l’àmbit de l’organització d’esdeveniments, el protocol i les relacions institucionals.
  • Capacitat per a organitzar el flux de generació, avaluació i selecció d’idees i aplicar-les de forma innovadora a la gestió integral d’esdeveniments.
  • Capacitat per a identificar els diferents estils de lideratge i descobrir nous hàbits de treball que siguen útils per a iniciar un procés de desenvolupament d’un equip de treball d’alt acompliment.
  • Capacitat per a adaptar els coneixements adquirits en matèria de protocol a la definició de les noves problemàtiques i l’anàlisi dels seus efectes en la mediació entre estats.
  • Capacitat per a planificar i desenvolupar, pas a pas, una recerca sobre l’organització d’esdeveniments, el protocol o les relacions institucionals, dominant les tècniques per a redactar informes expositius, interpretatius, demostratius i executius.
  • Dissenyar, desenvolupar i avaluar de manera avançada l’organització d’un esdeveniment, tenint en compte els avanços establits en matèria de protocol i relacions organitzacionals.
  • Capacitat per a reconèixer la influència i importància del protocol, com a eina per al bon desenvolupament de l’enteniment entre estats i engegar amb èxit accions que induïsquen a açò.
  • Capacitat per a reconèixer i destacar el vincle entre innovació i creativitat i la seua influència en el desenvolupament dels esdeveniments.
  • Ser capaç de conèixer i aplicar les eines més adequades de protocol als objectius d’una organització creant, implementant i avaluant amb açò la presa de decisions des d’una visió estratègica.
  • Capacitat de l’estudiant de conèixer les eines de creació de marca personal per a adquirir un posicionament personal cap a l’assoliment de qualsevol objectiu.
  • Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques del professional del Protocol i Esdeveniments.
  • Saber aplicar els models d’avaluació en l’organització d’esdeveniments i seleccionar els instruments de recollida de dades adequat en cada cas.
  • Capacitat de desenvolupar estratègies de comunicació que afavorisquen les relacions institucionals i l’organització d’esdeveniments.
  • Mostrar interès per l’aprenentatge continu, l’actualització de coneixements i la formació professional continuada en recerca i en la professió.
  • Ser capaç de conèixer les empreses i el protocol específic en aquest camp, procurant l’aplicació de les tècniques protocol·làries, cercant les innovacions precises i la seua relació amb els actes institucionals oficials.

  Reserva de plaça

  El període de reserva de plaça per a aquest Màster s’estableix del 1 de febrer al 30 de juny.

  Per formalitzar la reserva de plaça en el Màster Oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals l’alumne haurà d’enviar el següent formulari de preinscripció complimentat a l’adreça de correu electrònic admisiones@protocoloimep.com, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia escanejada del DNI o passaport en vigor.
  • Justificant de l’ingrés de l’import corresponent a la reserva de plaça.
  • Expedient acadèmic personal CV (currículum vitae) actualitzat
  • Carta de motivació

  *L’abonament de la reserva de plaça, només es retornarà en el cas que l’alumne acrediti no complir els requisits d’accés.

  Matriculació

  Una vegada obert el termini de matriculació (de juliol a octubre), l’alumne haurà d’omplir el formulari de matriculació i enviar-lo a admisiones@protocoloimep.com juntament amb la documentació requerida.

  • Les classes de la modalitat presencial s’imparteixen: en horari de tarda de 15h a 20h
  • Les classes s’impartiran en la seu de l’IMEP a Alacant – C/Arquebisbe Loaces, 3 – 03003 Alacant.
  • L’aula en la qual s’imparteixen les classes és: 2 Planta 3ª

  *Nota: IMEP es reserva el dret a la modificació del lloc i horari de les classes per motius justificats.

  A qui es dirigeix

  Aquest programa de postgrau està enfocat tant a estudiants com a professionals:

  Estudiants: Estudiants que hagen cursat estudis oficials en àrees de comunicació o màrqueting i desitgen continuar els seus estudis i especialitzar-se en l’àrea de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals. Estudiants de carreres com a Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Corporativa, Màrqueting, Turisme… són un perfil clau en aquest Màster.

  Els alumnes del Master Oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals podran complementar els seus estudis amb l’opció de la branca de recerca on adquirir les habilitats i eines necessàries per a la documentació i difusió de la recerca.

  Aquest MST, pel seu caràcter multidisciplinari, també va dirigit a aquells graduats que vulguen complementar la seua formació en l’àmbit de les Relacions Institucionals. És un perfecte complement per a titulacions com a Dret, Ciències Polítiques, Antropologia…

  Professionals de l’Organització d’Esdeveniments, Consultors de Comunicació i Relacions Públiques, professionals de la Diplomàcia, Tècnics d’Institucions Públiques, Assistents i Personal administratiu en empreses, Directors Generals…així com aquells professionals interessats a entendre els processos de l’Organització i execució de qualsevol tipus d’Esdeveniment i el seu Protocol, així com les Relacions Institucionals com la disciplina encarregada d’establir estratègies per al trasllat d’interessos lícits a les Administracions Públiques.

   – Delegada Máster Oficial – @protocoloimep.com

  Modalitats d'estudi

  Modalitat Presencial

  Amb aquesta modalitat assistiràs a classe i rebràs la formació pràctica i teòrica necessària per a convertir-te en un professional de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

  • Les classes s'imparteixen en Alacant
  • En la modalitat presencial et regalem classes d'anglès per treure't una titulació d'Oxford English
  • Les classes d'Oxford English s'organitzen per nivells per optimitzar el teu aprenentatge de l'idioma
  • La asistencia a las clases de Oxford English es obligatoria para poder sacarte la titulación de Oxford English
  • Obtindràs dues titulacions cuan finalitzis (Màster + Títol d'Anglès)
  • Finançament sense interessos fins a 12 mesos

  Modalitat a Distància

  Amb la modalitat a distància, ens adaptem a les teves necessitats. Amb el mateix pla d’estudis que la modalitat presencial, podràs assistir a la masterclass en temps real o bé veure-la en diferit.

  • Clases en directe: podràs assistir a masterclasses en temps real o veure-les en diferit.
  • Campus virtual: El nostre campus virtual està obert els 365 dies de l'any, 24h al dia.
  • Tutor personal: mai estaràs sol, tindràs un seguiment individualitzat des del primer dia
  • Avaluació contínua: realitzaràs treballs, exercicis i activitats que complementen la formació teòrica i t'ajudaran a arribar ben preparat al final per realitzar el teu treball de fi de màster
  • En l'itinerari d'Empresa Pràctiques garantides en empreses amb conveni en la UMH

  Enllaços d'interés

  Formulari Matriculació del Màster presencial
  Consulta tota la informació sobre beques oficials
  Consulta tota la informació sobre el programa d'ajudes pròpies de l'IMEP
  Aquest programa formatiu no permet realitzar ERASMUS
  Descarrega tota la informació sobre el Màster