Ajudes IMEP

Les nostres ajudes

El programa d’ajudes a l’estudiant de l’IMEP es compon d’una sèrie de descomptes sobre l’import del curs una vegada abonada la taxa de matrícula. Aquests descomptes s’apliquen a alumnes que acrediten una sèrie de circumstàncies especials que es detallen a continuació:

  • Família nombrosa (5% de dte.): s’aplicarà aquest descompte si l’alumne acredita ser membre de família nombrosa, presentant per a açò còpia del llibre de família en el moment de formalitzar la seua matrícula.
  • Discapacitat superior al 33% (5% de dte.): podran optar a aquest descompte tots aquells alumnes que acrediten un grau de discapacitat superior a l’indicat. Per a açò hauran de presentar el certificat o carnet acreditatiu.
  • Pagament únic (5% de dte.): tots aquells alumnes que opten per la modalitat de pagament únic tindran aquest descompte. Per a poder optar a aquest descompte el pagament haurà de fer-se efectiu en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’inici oficial del curs (consultar calendari oficial de l’IMEP).

Consideracions adicionals

Els descomptes descrits anteriorment són acumulables.

  • Per a poder gaudir d’aquests descomptes la documentació requerida haurà de ser lliurada dins del termini i en la forma escaient. El descompte s’aplicarà una vegada abonat l’import de la preinscripció.
  • Després d’analitzar i validar la documentació requerida, l’IMEP comunicarà via e-mail la resolució de les ajudes.

Contacte

administracion@protocoloimep.com